1. عباداله کامیاب , جواد ساده , تعیین ناحیه غیر قابل تشخیص و تشخیص جزیره ای شدن تطبیقی واحدهای تولید پراکنده اینورتری جریان ثابت , مهندسی برق و الکترونیک ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۱۹-۲۹
  2. عباداله کامیاب , جواد ساده , تشخیص جزیره ای شدن واحدهای تولید پراکنده اینورتری با ایجاد گذرای اجباری در فرکانس سیستم به کمک شبکه , هوش محاسباتی در مهندسی برق , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۱۰۳-۱۱۴
  3. محمّد فرشاد , جواد ساده , مکان‌یابی خطای اتصال کوتاه در خطوط انتقال جریان مستقیم ولتاژ بالا با استفاده از شبکه عصبی رگرسیون تعمیم‌یافته و الگوریتم جنگل تصادفی , هوش محاسباتی در مهندسی برق , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱-۱۴
  4. رحمن دشتی , جواد ساده , ارائه روشی نوین برای فاصله یابی خطا در خطوط توزیع انرژی الکتریکی , مهندسی برق و الکترونیک ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۴۷-۶۳
  5. محمّد فرشاد , محمدحسین جاویدی دشت بیاض , جواد ساده , ارائه قانون تشویقی تولیدات پراکنده در سیستمی با قانون تسویه تمایزی و پیشنهاد الگوریتم جایابی و تعیین ظرفیت بهینه , مهندسی برق و الکترونیک ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸, صفحه ۲۹-۳۸
  6. مهدی صمدی بی نیازی , محمدحسین جاویدی دشت بیاض , جواد ساده , توسعه متوازن شبکه انتقال در محیط رقابتی برای افق چند ساله , مهندسی برق و الکترونیک ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۴۹-۵۶
  7. محمّد فرشاد , سیدمجتبی روحانی , جواد ساده , الگوریتم حفاظتی جهت شناسایی نوسان توان در رله‌های دیستانس به کمک طبقه‌بند مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان , مهندسی برق مدرس- Modares Journal of Electrical Engineering , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۲۷-۴۲
  8. عباس صابری نوقابی , جواد ساده , حبیب رجبی مشهدی , ارائه شاخصی جدید به منظور کاهش قیود در مساله هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان با در نظر گرفتن عدم قطعیتها , مهندسی برق و الکترونیک ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۵۹-۶۷
  9. عباداله کامیاب , محمدحسین جاویدی دشت بیاض , جواد ساده , فاصله یابی خطا در خطوط انتقال نیرو با سه پایانه در حوزه زمان با استفاده از اندازه گیریهای همزمان و مدل گسترده خط انتقال , مهندسی برق و الکترونیک ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶, صفحه ۵۹-۶۷
  10. جواد ساده , علی محمد رنجبر , فاصله یابی خطا در خطوط انتقال قدرت با در نظر گرفتن اثر تغییرات متغیرهای خط انتقال با فرکانس , شریف , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۸, صفحه ۱۶-۲۳